Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna


Pedagog - mgr Anna Tomaszewicz, mgr Izabela Milan
numer telefonu : 89 5429015 wew. 214 lub 211, gabinet 121 lub 107

     Do moich zadań jako pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Pedagog aby skutecznie pomóc, musi nawiązać kontakt z uczniami, obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o trudnościach. W tym celu opracowuję specjalistyczne testy, ankiety, prowadzę badania, rozmawiam z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzinami. W bardzo trudnych przypadkach jak również w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów ściśle współpracuję z Policją, Sądem Rodzinnym, Strażą Miejską. Utrzymuję kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS-em, Sanepidem.
     Sprawuję opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzę zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dbam o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuję zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczę postaw sprzyjających bezpieczeństwu, rozbudzaniu zachowań prozdrowotnych, szacunku akceptacji i tolerancji wobec innych.
Godziny pracy pedagoga szkolnego rok szkolny 2016/2017:
Lp.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00-8.45 pedagogpedagog pedagog pedagog pedagog 
28.55-9.40 pedagogpedagogpedagogpedagogpedagog
39.50-10.35 pedagogpedagogpedagogpedagogpedagog
410.45-11.30 pedagogpedagog  pedagogpedagog
511.50-12.35 pedagogpedagog pedagog 
612.50-13.35 pedagogpedagogpedagogpedagog  

DROGI UCZNIU – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, chciałbyś się nimi podzielić
 • jeśli chcesz komuś pomóc, zapisz się do „Szkolnego Klubu Wolontariatu”
  DROGI RODZICU – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • chcesz porozmawiać o życiu szkolnym Twojego dziecka
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić
  Podziel się swoimi sprawami, wspólnie poszukajmy rozwiązań.


  Psycholog - p. Magdalena Słowik  www.psycholog.vxm.pl
  numer telefonu: 89 5429015 wew. 213, gabinet 135, e-mail:pomocizaufanie@gmail.com

       Psycholog szkolny mgr Magdalena Słowik posiada wyższe wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zapewnienia właściwej i skutecznej pomocy ukończyła liczne studia, kursy i szkolenia:
  Obszary działań psychologa szkolnego:
 • psychologiczna diagnoza ucznia w ramach zgłaszanych problemów edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych;
 • rozmowy interwencyjno-mediacyjne z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
 • konsultacje wychowawcze z rodzicami, nauczycielami;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • współpraca z nauczycielami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie specjalistycznych zaleceń odnoszących się do potrzeb uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • spotkania terapeutyczne z uczniem i/lub jego rodzicami/opiekunami;
 • zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym;
 • zajęcia w klasie o charakterze psychoedukacyjnym i integrującym;
  Czytaj więcej...